ENGLISH

CYSWLLT

HELO!

 

Mudiad gwirfoddol yw Mudiad Ysgolion Meithrin. Ein nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r Cylch Meithrin yn cwrdd mewn ystafell ddymunol yng nghanolfan integredig Mudiad Ysgolion Meithrin ar Boulevard de St. Brieuc, Aberystwyth. Mae’r awyrgylch yn groesawgar a chartrefol ac wedi ei chynllunio er mwyn hyrwyddo addysg a datblygiad plant o ddwy flwydd oed hyd at oed ysgol. Mae cyfle i blant gymdeithasu a dysgu trwy chwarae dan arweiniad staff proffesiynol, cymwys a brwdfrydig. Mae pwyslais arbennig ar ddatblygiad iaith, datblygiad personol, cymdeithasol ac emosiynol plant yn y cylchoedd.

 

Mae croeso i bob plentyn i'r cylchoedd waeth beth fo'i liw, hil, dosbarth cymdeithasol, sefyllfa deuluol neu anghenion addysgol. Gwneir pob ymdrech i helpu eich plentyn setlo yn gyflym. Mae dros 500 o gylchoedd meithrin yng Nghymru. Mae dros 18,000 o blant yn cael cyfle i ddysgu trwy chwarae yn y cylchoedd. Cymraeg yw iaith y cylch meithrin. Mae’r un croeso yn y cylch i blant di-Gymraeg ag sydd i blant Cymraeg eu hiaith. Mae'r pwyslais ar ddatblygu sgiliau iaith Gymraeg pob plentyn.

gwefan gan / website by rhyshuws.com